Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

Postanowienia ogólne

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne
 3. Z wypożyczalni mają prawo korzystać obywatele zamieszkali na terenie Polski.
 4. Przy zapisie do Wypożyczalni zgłaszający się powinien:
  – okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
  – złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 6. Biblioteka ma prawo pobierać kaucję za wypożyczone książki  i inne materiały biblioteczne w przypadku,
  jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu szamotulskiego
  kaucja w zryczałtowanej wysokości 25,00 zł za każdy wypożyczony wolumin.
 7. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja staje się własnością Biblioteki przeznaczoną na jej cele statutowe.
 8. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów.
 9. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 5 książek.
 10. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni.
 11. Biblioteka może na prośbę czytelnika przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 12. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 13. Jeśli czytelnik otrzyma telefonicznie lub pocztą e-mail informację o zarezerwowanych książkach, winien odebrać je najpóźniej  do 1. tygodnia, licząc od dnia otrzymania informacji. Po tym okresie, dana rezerwacja będzie nieaktualna.
 14. W razie braku książki Biblioteka na prośbę czytelnika może sprowadzić książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 15. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonej książki i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 16. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone
  z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 17. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną Bibliotece.
 18. Za przetrzymywanie książek ponad termin zawarty w punkcie 10. Biblioteka pobiera 10 gr opłaty od woluminu za każdy dzień ponadregulaminowy okres wypożyczenia.
 19. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty.
 20. Jeśli czytelnik mimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu książek i uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub pisemnie do Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły.
 2. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być tymczasowo, a w szczególności w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora BPMiG Szamotuły