Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

Regulamin wypożyczania gier planszowych

§1. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych,
zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły,
zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.

2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.

2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki,
po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 13 lat.

4. Wypożyczenie Gry podlega takim samym zasadom jak wypożyczenie książki.
Fakt wypożyczenia Gry potwierdza, że Czytelnik otrzymał Grę pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
Patrz § 4.  punkt 3.

5. Gry można wypożyczać na okres jednego tygodnia.

6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry.

7. Gry można prolongować 2 razy.

8. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.

9. Bibliotekarz ma prawo bez podania przyczyny odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.

2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.

3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki.
Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki
nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.

4. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę
w wysokości 1,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia
według Regulaminu Wypożyczalni.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry.
Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.

2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry
należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie.
Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu.
Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem.
Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.

4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany
sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest,
po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
a) odkupienia identycznej pozycji,
b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z bibliotekarzem,
c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.
Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.

7. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie

8. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry
powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Skip to content