Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ  – Od książki do książki.

 • 1. Gra miejska „Od Książki do książki” (zwana dalej GRĄ) jest wydarzeniem realizowanym
  w ramach Nocy Bibliotek 2018 i ma na celu przybliżenie uczestnikom GRY wybranej literatury pięknej oraz poznanie okolicznych bibliotek.
 • 2. Organizator
 1. Organizatorami GRY realizowanej na terenie miasta Szamotuły są:Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły (zwana dalej PUNKTEM),
  Biblioteka Pedagogiczna w Szamotułach,
  Biblioteka przy Zespole Szkół nr 1 w Szamotułach,
  Biblioteka przy Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach,
  Biblioteka przy Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.
 • 3. Uczestnicy
 1. Uczestnikiem GRY mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.
  Warunkiem uczestnictwa w GRZE osoby niepełnoletniej jest:
 2. a) udział w GRZE takiej osoby z osobą pełnoletnią, nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych i uprawnioną do sprawowania opieki nad tą osobą niepełnoletnią lub
 3. b) udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
  zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
 4. Uczestnicy biorą udział w GRZE zorganizowani w Drużyny.
  W skład każdej Drużyny mogą wejść max. 4 osoby.
  Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyny.
 5. Drużyna może być jednoosobowa.
 6. Uczestnicy GRY biorą udział w GRZE na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
  Organizatorzy nie zapewniają dla Uczestników GRY opieki medycznej ani ubezpieczenia
  od następstw nieszczęśliwych wypadków. Punkty GRY nie zapewniają opieki osób pełnoletnich
  dla osób niepełnoletnich uczestniczących w GRZE.
 7. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w GRZE bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w GRZE, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostarczyć ją przedstawicielowi PUNKTU, przyjmującego zapisy do GRY.
 8. Uczestnicy GRY składają najpóźniej w momencie przystąpienia do gry pisemne oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym
  dla przeprowadzenia GRY i według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  W imieniu osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych wyrażają rodzice
  lub opiekunowie prawni, wraz ze zgodą, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 • 4. Zasady GRY
 1. Szacunkowy czas udziału Drużyny w całej GRZE to ok. 2 godzin.
  Limit czasowy wynosi 3 godziny.
 2. Tematem GRY jest polska literatura piękna, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.
 3. Start – w bibliotece w Zespole Szkół nr 3, ul. Mickiewicza 4.
 4. Głównym zadaniem Drużyny jest uzupełnienie formularza z zadaniami, poprzez odnajdywanie kolejnych stanowisk GRY oraz wykonywanie poleceń na nim zawartych. Każda Drużyna otrzyma w punkcie startowym zestaw materiałów: mapę miasta, według której będzie się poruszała po mieście oraz kartę, na której będzie uzupełniała odpowiedzi na zadania, pytania.
 5. Chęć udziału w GRZE należy zgłosić do 7 czerwca 2018 r. w PUNKCIE
  (Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły, Rynek 10)
 6. Zgłoszenie Zespołu musi zawierać:

– imię i nazwisko każdego członka Drużyny,

– wiek każdego członka Drużyny,

– imię oraz numer telefonu komórkowego głównego przedstawiciela.

Za datę przesłania zgłoszenia uznaje się datę otrzymania go przez Punkt.
Zgłoszenia otrzymane po upływie terminu do dokonywania zgłoszeń, o którym mowa powyżej,
nie będą brane pod uwagę.

 1. Po wykonaniu zadań każdy z uczestników zobowiązuje się do oddania wszystkich otrzymanych materiałów do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły. Karty z rozwiązanymi zadaniami biorą udział w wyłonieniu zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni książkami oraz grą planszową. Wyniki GRY zostaną ogłoszone o godz. 19:15 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły.
 2. Zgłoszenie udziału w GRZE jest równoznaczne z:

– potwierdzeniem, że każdy z członków Drużyny (Uczestników) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w GRZE na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

– wyrażeniem przez każdego z członków Drużyny (Uczestników) zgody na przetwarzanie
przez Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia GRY zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

– wyrażeniem przez każdego z członków Drużyny (Uczestników) zgody na opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów wizerunku Uczestnika.

 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin znajduje się do wglądu w Punktach GRY (bibliotekach) i na stronach internetowych organizatorów.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu GRY, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem,
  a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do PUNKTU.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z GRĄ jest PUNKT.
  Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Dane osobowe Uczestników GRY będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia GRY, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w GRZE.

 

 

Załącznik nr 1

 

 

……………………………………………………..

imię i nazwisko opiekuna

 

……………………………………………………..

telefon kontaktowy

 

 

 

 

Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w Grze miejskiej

 

 

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………..
  w Grze miejskiej „Od książki do książki” odbywającej się w dniu 09.06.2018 r.
  na terenie miasta Szamotuły.
 2. Zapoznałem (-łam) się z regulaminem gry miejskiej, akceptuję wszystkie jego postanowienia, w tym okoliczność, że organizator dla uczestników Gry nie zapewnia opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  a także, iż uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 3. Brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w Grze.
 4. Wyrażam zgodę na publikację przez organizatora wizerunku mojego Dziecka,
  na zasadach, o których mowa w regulaminie.
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora, danych osobowych mojego Dziecka dla celów związanych z jego uczestnictwem w Grze

 

 

 

 

 

……………………………………………

podpis rodziców / prawnych opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

ZGODA UCZESTNIKA GRY MIEJSKIEJ „Od książki do książki” NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

…………………………………………………………………… (imię i nazwisko Uczestnika)

…………………………………………………………………… (adres zamieszkania)

……………………………………………………………………. (telefon kontaktowy)

 

Ja, niżej podpisany (-a) ………………………………………………………., oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Gry miejskiej „Od książki do książki” ,
moich danych osobowych dla celów związanych z moim uczestnictwem w Grze.

 

Miejscowość ……………………………………….., data ……………………………………….

 

(podpis) …………………………………………………….