Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

 • 1
 1. W Czytalni znajduje się  Czytelnia komputerowa z dostępem do Internetu.
 2. Z komputerów mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy zarejestrowani w Bibliotece czytelnicy.
 3. Korzystanie z komputerów jest możliwe w godzinach pracy Biblioteki.
 • 2
 1. Stanowiska komputerowe w Bibliotece służą do celów edukacyjnych lub dla osób poszukujących pracy.
 2. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
 • 3
 1.  Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie można wykorzystywać komputera do gier oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej lub innych programów i usług służących komunikacji, korzystania ze stron aukcyjnych oraz przegrywania i odtwarzania informacji z własnych nośników.
 2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 3. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 4. Użytkownicy komputerów nie powinni zapisywać w folderze Moje dokumenty lub na Pulpicie swoich prywatnych danych i wszelkich informacji. Jeżeli takie informacje jednak zostaną wpisane bibliotekarz nie bierze odpowiedzialności za ich zmianę lub wykasowanie.
 • 4
 1. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy użytkownikowi w korzystaniu z usług  komputerowych, chyba że,  aktualnie dysponuje czasem.
 • 5
 1. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.
 2. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba / w wyjątkowych przypadkach 2 osoby.
 3. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą  w kwocie 0,20 zł za arkusz A4 lub 0,40 zł za arkusz A3.
 • 6
 1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 2. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 4. Nie stosowanie się do w/w punktów REGULAMINU spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.
Skip to content