Logo Biblioteka Publiczna
MiG Szamotuły
im. Edmunda Calliera

§ 1

 1. Księgozbiór zgromadzony w Oddziale dla dzieci przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży do lat 15.
 2. Z wypożyczalni dla dzieci mogą korzystać wszyscy.
 3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 4. Przy wpisie zgłaszający powinien podać aktualne dane osobowe i złożyć podpis na zobowiązaniu.
 5. Za czytelnika niepełnoletniego podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie   prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i szkoły.
 7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

§ 2

 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 książek. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczeń.
 2. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu czytelnika.
 4. Czytelnik ma możliwość rezerwacji książki aktualnie wypożyczonej przez innych czytelników.
 5. Z podręcznego księgozbioru Oddziału korzysta się tylko na miejscu.
 6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca się wypożyczone wcześniej książki.

§ 3

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 4

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek.
 2. Przed wypożyczeniem książki zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do pokrycia za nią kosztów, wymiany na nową o tym samym tytule lub zakupienia innej zaproponowanej przez bibliotekarza.

§ 5

 1. Czytelnikom przetrzymującym książki powyżej 4 tygodni grozi kara w wysokości 10 gr  za książkę, za każdy dzień zwłoki.

§ 6

 1. Czytelnik naruszający REGULAMIN może być czasowo a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów wypożyczalni.
Skip to content